24-5-2021, 11:8 GMT+7

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

 Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021-2025. 


Theo đó, để bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở T.Ư, các tổ chức chính trị - xã hội; đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 3 đột phá nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2021-2030, phương hướng phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua, bảo đảm vì mục tiêu, lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

3. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; từng bộ, cơ quan, địa phương phải tập trung rà soát kỹ, giảm mạnh số lượng dự án, nhất là các dự án khởi công mới; kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho” và chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương;đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. 

4. Vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để phục vụ các mục tiêu phát triển KTXH, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư.

5. Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và bảo đảm phối hợp công tác chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. KHĐTCTH được xây dựng theo phương châm kế thừa, phát huy kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của giai đoạn 2016 - 2020; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu chung và quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo nêu trên.

2. Tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản số 419/TTg-KTTH và số 32/TTg-KTTH ngày 2-4-2021, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Thực hiện trình tự lập, thẩm định theo đúng quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan; trong đó dự kiến KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương phải được HĐND cấp tỉnh cho ý kiến trước khi được tổng hợp vào KHĐTCTH quốc gia.

4. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan T.Ư, đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án. 

5. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng, sợ trách nhiệm; khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ cần triển khai ngay

a) Các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương:

- Khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025; kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém  hiệu quả; cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới, nhất là các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương đang có nhiều dự án dự kiến khởi công mới, bảo đảm từng dự án khởi công mới phải có giải trình cụ thể lý do và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và sự tuân thủ các quy định pháp luật. Không bố trí vốn ngân sách T.Ư cho các dự án khởi công mới nhóm C của địa phương, trừ trường hợp đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Các chương trình, dự án thực hiện hai kỳ KHĐTCTH phải bảo đảm đúng quy định, không vượt quá 20% tổng số vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công. Mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách T.Ư của cả nước giai đoạn 2021-2025 là khoảng 5.000 dự án.

- Chủ động sử dụng vốn ngân sách T.Ư được thông báo (không bao gồm số vốn thu hồi ứng trước, dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển được thông báo tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 2-4-2021) để bố trí thu hồi vốn ứng trước của danh mục dự án chưa được tổng hợp, báo cáo trong KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020 và không được cấp có thẩm quyền cho phép hoãn thu hồi vốn ứng trước (nếu có). 

- Bố trí vốn ngân sách T.Ư tối thiểu bằng mức vốn được thông báo tại văn bản số 419/TTg-KTTH đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển; trường hợp bố trí vốn thấp hơn, phần chênh lệch nộp trả về ngân sách T.Ư; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và phần còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt để hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới để tổng hợp vào KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thủ tục phê duyệt Quyết định đầu tư, dự toán, thiết kế… của các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển, hạ tầng giao thông, năng lượng… để có thể triển khai được ngay sau khi KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 được thông qua.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách cần bổ sung, sửa đổi để bảo đảm thực hiện hiệu quả KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025.

b) Các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG):

- Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện cần thiết (Báo cáo nghiên cứu khả thi, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn…) để có thể triển khai ngay sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các CTMTQG: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
c) Yêu cầu các địa phương tập trung rà soát kỹ, cắt giảm số lượng các dự án sử dụng ngân sách địa phương, bảo đảm không dàn trải, tập trung vào các dự án quan trọng, cấp thiết, sớm phát huy hiệu quả đúng quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc theo quy định pháp luật, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quan điểm chỉ đạo, yêu cầu tại Chỉ thị này. 

d) Bộ KH-ĐT:

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn, xử lý các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; trong đó khẩn trương tập trung hướng dẫn, đôn đốc, trao đổi trực tiếp về việc rà soát, cắt giảm các dự án, nhất là các dự án khởi công mới, các dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả tại điểm a nêu trên. Trường hợp phương án phân bổ của bộ, cơ quan T.Ư, địa phương sau rà soát còn dàn trải, không tập trung, Bộ KH-ĐT chủ động rà soát, trao đổi với từng bộ, cơ quan, địa phương, tiếp tục cắt giảm, lựa chọn những dự án thực sự cần thiết, hiệu quả, cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách T.Ư của cả nước là khoảng 5.000 dự án.

- Khẩn trương tổng hợp KHĐTCTH giai đoạn 2021 -2025 quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, BCH T.Ư, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. 

- Đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, phê bình các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương và người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định, xây dựng và triển khai KHĐTC.

đ) Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ KH-ĐT thống nhất số vốn, cơ cấu vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, rà soát KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương.

2. Nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới:

a) Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương: 

- Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy định pháp luật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, nghiêm minh;

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, định mức hỗ trợ vốn, đối tượng và loại hình các chương trình, dự án do địa phương quản lý được hỗ trợ vốn ngân sách T.Ư làm căn cứ triển khai, thực hiện. Đối với vốn ngân sách địa phương cho đầu tư công, đề xuất cơ chế, chính sách, quy định để kiểm soát chặt chẽ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay. 

- Thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

b) Các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương trên tinh thần đầu tư công trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến quản lý, đầu tư, xây dựng công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; ban hành quy định về định mức kinh tế, kỹ thuật, suất đầu tư… đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật theo hướng phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động đi kèm với các biện pháp giám sát, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan T.Ư, đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, hiệu quả, tiến độ của việc xây dựng, triển khai KHĐTC; cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công quốc gia, gửi Báo cáo KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 tới Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 25-5-2021.

2. Giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp Báo cáo KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 quốc gia; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, khó khăn, vướng mắc phát sinh; khẩn trương hoàn thiện báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 27-5-2021 và trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021 trước khi báo cáo Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

 
THANH GIANG
https://nhandan.com.vn/