27-11-2020, 14:29 GMT+7

Di Linh: 34 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp

 Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Di Linh, đến hết tháng 9/2020, toàn huyện có 34 hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 4 HTX so với năm 2019, gồm HTX Chăn nuôi Bảo Thuận, HTX Nông sản hữu cơ, HTX Bò sữa Dairy Farmerms Di Linh, HTX Canh tác Bơ VietGAP xã Đinh Lạc. 
 
Ngoài ra, trên địa bàn huyện đang có 19 THT nông nghiệp và 230 trang trại các loại, tăng 2 trang trại so với năm 2019. Huyện đã triển khai hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác đăng ký, xây dựng dự án, kế hoạch chuỗi liên kết để được hỗ trợ nguồn kinh phí được phân bổ từ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020, có 16 đơn vị doanh nghiệp, HTX đăng ký hỗ trợ. Đối với 3 chuỗi liên kết được phê duyệt, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Di Linh đã tập trung hướng dẫn các HTX thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để giải ngân hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

(http://baolamdong.vn/)