26-6-2020, 14:45 GMT+7

Di Linh: Đẩy mạnh kinh tế tập thể, kinh tế trang trại

 Những năm gần đây, lãnh đạo huyện Di Linh chú trọng đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế trang trại và đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. 
 
Hiện nay, trên địa bàn Di Linh đã hình thành và hoạt động 35 hợp tác xã (HTX), 32 tổ hợp tác (THT) và 5 quỹ tín dụng. Trong đó, một số HTX và THT trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hoạt động rất tốt, tiêu biểu như: HTX Đông Di Linh, HTX Tây Di Linh, HTX An Bình, HTX cà phê Lâm Viên, HTX bò sữa Đinh Lạc, HTX rau, hoa Tam Bố…
 
Loại hình kinh tế trang trại cũng đã định hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu nền kinh tế của Di Linh, góp phần khai thác các nguồn lực (đất, vốn, nguồn lao động, giải quyết việc làm...).
 
Toàn huyện có 258 trang trại (tăng 110 trang trại so với 5 năm trước); tổng giá trị sản xuất đạt trên 350 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4% tổng giá trị sản xuất của cả huyện. Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn huyện Di Linh có nhiều trang trại nông nghiệp có diện tích lớn; trang trại từ 5 - 7 ha chiếm 30%; cá biệt, có trang trại tới 72 ha (Trang trại Bơ Phú Gia, xã Gia Hiệp). Mỗi năm, trang trại này giải quyết cho hàng trăm lao động của địa phương có việc làm, thu nhập ổn định…
 
THANH  HỒNG
baolamdong.vn
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,826