6-8-2021, 9:45 GMT+7

Di Linh: Gần 80 cơ sở kinh tế tập thể

 Theo UBND huyện Di Linh, trong tháng 7/2021, có 1 hợp tác xã được thành lập mới, đó là Hợp tác xã Sản xuất sữa ong chúa, địa chỉ tại thị trấn Di Linh, nâng tổng số hợp tác xã hiện nay trên địa bàn huyện Di Linh là 42 hợp tác xã. Trong đó, 36 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, 5 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực thương mại và 1 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực vận tải. 
 
Ngoài các hợp tác xã như vừa nêu, huyện Di Linh còn có 32 tổ hợp tác và 5 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ tín dụng được coi là loại hình nòng cốt của kinh tế tập thể.
 
TRIỀU KA
http://baolamdong.vn/