26-6-2019, 9:51 GMT+7

Di Linh nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã

Đến thời điểm này toàn huyện Di Linh phát triển trên 15 hợp tác xã, với hơn 25 tổ hợp tác và 5 quỹ tín dụng, thu hút trên 8.000 thành viên; đồng thời hình thành 191 mô hình kinh tế trang trại tạo việc làm thường xuyên cho hơn 800 lao động và 2.000 lao động thời vụ

 


 
Nhiều tổ chức kinh tế tập thể và trang trại đã phát huy vai trò, kịp thời chuyển đổi mô hình hoạt động để thích ứng trong tổ chức sản xuất kinh doanh và liên kết, hợp tác, đem lại hiệu quả kinh tế. Huyện Di Linh phấn đấu đến năm 2020 phát triển trên 20 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác; riêng kinh tế trang trại hình thành 500 mô hình, trong đó có hơn 10% trang trại ứng dụng hiệu quả công nghệ cao vào sản xuất, 70% sản xuất bền vững, liên kết theo chuỗi. Để thực hiện được mục tiêu này, Di Linh tiếp tục thực hiện các giải pháp mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế địa phương./.

(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,567