5-7-2021, 11:28 GMT+7

Di Linh phát triển 230 trang trại

  Với lợi thế về diện tích canh tác rộng lớn, đất đai phì nhiêu, trong những năm qua, Di Linh đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào phát triển kinh tế trang trại và đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 

 

 
 Hiện nay trên địa bàn huyện Di Linh có 230 trang trại. Trong đó có 49 trang trại chăn nuôi, 167 trang trại trồng trọt, và 14 trang trại tổng hợp.  Kinh tế trang trại phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy cơ giới hoá và ứng dụng công nghệ vào phát triển sản xuất, tạo tiền đề cho công nghệ chế biến phát triển, mở mang các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động.

Theo thống kê cho thấy, chỉ riêng Di Linh đã chiếm gần 22% tổng số lượng trang trại toàn tỉnh. Các trang trại tại địa phương đã được nông hộ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Từ đó chuyển dần sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô tập trung hiện đại, góp phần đưa thu nhập trên từng diện tích của Di Linh đạt 135 triệu đồng/1ha/1năm.

http://lamdongtv.vn/