24-5-2021, 11:4 GMT+7

Doanh nghiệp phá sản được xem xét xóa nợ

 Kể từ ngày 19/05 một số doanh nghiệp phá sản sẽ được xem xét xóa nợ. Đó là nội dung đáng chú ý trong quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội được Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung

 


 
Theo đó, điều kiện xóa nợ là tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn không có khả năng trả nợ. Đồng thời, khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây được xem xét xóa nợ: Khách hàng vay vốn bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể; Khách hàng sau khi hết thời gian khoanh nợ mà vẫn không có khả năng trả nợ và Ngân hàng Chính sách xã hội đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi nhưng không thu được nợ; Tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn đều bị rủi ro do mắc bệnh tâm thần; mắc bệnh hiểm nghèo; mắc bệnh khác dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên…

http://lamdongtv.vn/