13-1-2021, 10:14 GMT+7

Đức Trọng: Hơn 5.000 hộ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

 Năm 2020, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng đã gieo trồng tổng diện tích 52.859 ha cây trồng các loại, đạt 99,8% kế hoạch.
 
Đặc biệt, với thành tựu đạt huyện nông thôn mới đã tạo xu hướng sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, công nghệ hữu cơ, công nghệ thông minh ở Đức Trọng phát triển khá mạnh. Đến nay, toàn huyện có 9.701 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 650 ha sản xuất theo hướng VietGAP... giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 250 triệu đồng/ha/năm.
 
Toàn huyện Đức Trọng có 50 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác liên doanh liên kết gắn với chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả; trên địa bàn huyện có 5.426 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chiếm 18,6%/tổng số hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn huyện. Các hình thức liên kết này giúp “đầu ra” nông sản ổn định, mang lại thu nhập cao cho nông dân Đức Trọng...  
 
T.D.H
http://baolamdong.vn/