11-5-2021, 8:57 GMT+7

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 18,17%

 
Sản xuất và chế biến nông sản đang từng bước phục hồi tại Công ty TNHH Trình Nhi, Khu Công nghiệp Phú Hội huyện Đức Trọng

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 4 năm 2021 ước đạt 1.655,3 tỷ đồng, tăng 18,17% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh dự tính tăng 16,1% so với cùng kỳ. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.749,1 tỷ đồng, tăng 66,03% so với cùng kỳ năm trước và kim ngạch xuất khẩu đạt 52,66 triệu USD, giảm 0,43% so với cùng kỳ . Mặc dù, chưa thể đạt sự tăng trưởng mạnh mẽ so với những năm trước, song, một số kết quả đạt được trong lĩnh vực công nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực trong những tháng tiếp theo, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 đề ra.

HOÀNG SA
http://baolamdong.vn/