23-6-2021, 16:9 GMT+7

Hộ kinh doanh phải kê khai thuế chậm nhất vào ngày 20 tháng tiếp theo

 Theo Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thì hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải kê khai thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 
Theo đó, hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai này bao gồm: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 40/2021/TT-BTC; Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 40/2021/TT-BTC.
 
Đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 40/2021/TT-BTC. Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 
Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế...
 
Cũng theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

http://baolamdong.vn/
 
Tin trong ngày.
Tin khác.