5-7-2021, 10:35 GMT+7

Hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dâu tằm tơ

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm dâu tằm tơ trên địa bàn trong năm 2021.
 
Cụ thể, ngân sách nhà nước hỗ trợ lần lượt 600 và 700 hộp trứng tằm 3 tuổi cho 50 hộ tham gia liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Tơ tằm Ba Minh và Công ty TNHH Tơ lụa Minh Thành thuộc địa bàn các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. 
 
Riêng 3 địa phương Di Linh, Bảo Lộc và Bảo Lâm, ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 70% kinh phí mua giống tằm, 30% kinh phí còn lại do người dân đối ứng. Chuỗi liên kết này hoạt động với 50 hộ tham gia sản xuất trên 18ha dâu tằm, mỗi năm nuôi 700 hộp tằm, đạt sản lượng 28 tấn kén.
 
V.VĂN 
http://baolamdong.vn/