7-5-2021, 9:50 GMT+7

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

 Theo kế hoạch giai đoạn năm 2021- 2025 vừa được thông qua, tỉnh Lâm Đồng triển khai chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa với tổng kinh phí hơn 17,8 tỷ đồng. 
 
Trong đó, hơn 6,6 tỷ đồng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm; gần 11,2 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng của doanh nghiệp. 
 
Cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế như ISO 56000, ISO22000, ISO 14001, FSS 22000, HACCP, BRC, OHSAS 18001, UTZ, 4C, Rainforest, Fairtrade, Halal, tiêu chuẩn hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và tương đương. 
 
Tiếp theo gồm hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, các công cụ cải tiến năng suất như nhóm kiểm soát chất lượng (QCC), quản lý chất lượng toàn diện (TQM), quản lý chi phí dòng nhiên liệu (MFCA)…
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.