5-7-2021, 14:49 GMT+7

Hỏa tốc (11h20 ngày 5/7/2021) Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh