6-11-2020, 12:20 GMT+7

Hơn 10.281 tỷ đồng tái canh cà phê

 Thống kê giai đoạn năm 2013 - 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các biện pháp tái canh gần 73.130 ha diện tích cà phê, trong đó gồm 37.964 ha trồng tái canh và 35.165 ha ghép cải tạo. Riêng diện tích cà phê tái canh trong năm 2020 đạt gần 7.488 ha.

Tổng kinh phí tái canh cà phê toàn giai đoạn năm 2013 - 2020 hơn 10.281 tỷ đồng. Cụ thể nguồn vốn đầu tư của nông dân (hơn 9.308 tỷ đồng), vay tín dụng (hơn 955 tỷ đồng), ngân sách nhà nước hỗ trợ (gần 18 tỷ đồng).

Kết quả diện tích cà phê tái canh ở Lâm Đồng đã đạt năng suất bình quân 4 - 5 tấn/ha; đặc biệt có nhiều diện tích thu hoạch lên đến 7 - 8 tấn/ha. Tổng sản lượng cà phê toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2012 từ 365.923 tấn nâng lên 554.630 tấn vào năm 2020.

(http://baolamdong.vn/)