26-2-2021, 12:28 GMT+7

Hơn 211 tỷ đồng kế hoạch tổng thể VnSAT Lâm Đồng

 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Lâm Đồng vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều chỉnh kế hoạch tổng thể giai đoạn 2015 - 2022 với tổng kinh phí hơn 211 tỷ đồng. 
 
Trong đó, nguồn vốn ODA hơn 132,8 tỷ đồng; vốn tư nhân đóng góp gần 40 tỷ đồng; vốn đối ứng hơn 38,2 tỷ đồng. Phân bổ hợp phần phát triển cà phê bền vững hơn 190,3 tỷ đồng; hợp phần quản lý dự án hơn 20,7 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, các hạng mục trọng tâm tiếp tục triển khai Dự án VnSAT đến năm 2022 gồm: Hỗ trợ tái canh cà phê; áp dụng công nghệ sản xuất và quản lý cà phê bền vững; tổ chức đào tạo, hội thảo đầu bờ; xây lắp các công trình; nâng cao chất lượng, dịch vụ công…
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/