15-6-2021, 14:42 GMT+7

Hơn 77.688 ha sản xuất theo các tiêu chuẩn chứng nhận

 Thống kê mới nhất cho biết, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 77.688 ha cây trồng sản xuất theo các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt, bền vững, trong đó gồm 76.037 ha cây dài ngày và hơn 1.651 ha cây ngắn ngày. 
 
Cụ thể, sản xuất cà phê vối được cấp chứng nhận theo các tiêu chuẩn tương ứng với sản lượng như: UTZ (21.563 ha, gần 86.900 tấn); 4C (53.230 ha, 215.717 tấn); C.A.F.E Practices (700 ha, 1.700 tấn).
Riêng cây cà phê chè được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững khoảng 5.424 ha với 3.600 hộ tham gia, đạt sản lượng 12.353 tấn. 
 
Về diện tích các loại cây rau được cấp các tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP (1.260 ha), GlobalGAP (7,5 ha), Organic (19,19 ha). 
 
Ngoài ra, cây lúa và cây dược liệu các loại được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP lần lượt 330 ha và 35 ha...
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/