11-9-2020, 10:3 GMT+7

Hướng đến một chính quyền điện tử

 Không chỉ cấp tỉnh, cấp huyện mà hệ thống hành chính cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh hiện nay đã được kết nối với nhau thông qua hệ thống mạng nội bộ và mạng toàn cầu, đảm bảo hiệu quả trong quản lý và điều hành. 


Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND huyện Đơn Dương

Kết nối từ tỉnh đến xã
 
Hiện đại hóa hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc cải cách hành chính (CCHC) hiện nay. Chỉ trong vòng 10 năm gần đây, Lâm Đồng đã có những bước đi mạnh mẽ thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm hiện đại hóa nền hành chính từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, phường trong tỉnh.
 
Tính từ năm 2010 đến nay, UBND tỉnh đã 2 lần phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cho giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Trong năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt việc xây dựng Chính quyền điện tử Lâm Đồng phiên bản 1.0. Tháng 5/2019, tỉnh ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn Lâm Đồng. Trước đó, tỉnh cũng ban hành việc sử dụng chữ ký số, đồng thời tiến hành đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh.
 
Căn cứ vào các văn bản và hướng dẫn của Trung ương về hiện đại hóa hành chính, UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện. Đặc biệt, tỉnh hằng năm luôn ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong tỉnh để các sở, ban, ngành và các địa phương căn cứ thực hiện.
 
Tính đến thời điểm này, toàn bộ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện và xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều sử dụng mạng nội bộ (LAN) kết nối với mạng toàn cầu (Internet) thông qua đường cáp quang tốc độ cao, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dụng đảm bảo cho việc quản lý, điều hành qua mạng. Toàn bộ các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện đều xây dựng trang thông tin điện tử cho đơn vị mình. 
 
Tại Trung tâm Hành chính tỉnh, hệ thống mạng CAMPUS hiện đang phục vụ cho 54 đơn vị, gồm 18 đơn vị cấp sở, 36 đơn vị trực thuộc sở với trên 1.700 người dùng, gồm 54 máy chủ tập trung, 37 đường kết nối mạng toàn cầu FITH. Hệ thống cổng thông tin điện tử và thư điện tử tại đây luôn hoạt động ổn định, phục vụ cho công tác điều hành của các cơ quan, đơn vị.
 
Riêng mạng cáp quang truyền số liệu chuyên dùng dành riêng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm 59 cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện, đến nay đã vươn đến 142 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tỉnh cũng đã lắp đặt hệ thống phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến sử dụng đường truyền cáp quang đến 41 điểm cầu trong toàn tỉnh; đảm bảo đáp ứng các điều kiện kỹ thuật cho tất cả các cuộc họp của tỉnh với các đơn vị trong tỉnh khi cần. Tỉnh cũng kết nối hệ thống trực tuyến phục vụ cho các cuộc họp của tỉnh với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
 
Lâm Đồng đến nay đã triển khai 1.914 chứng thư số trên địa bàn tỉnh, trong đó có 885 chứng thư số của tổ chức, 1.209 chứng thư số của cá nhân cho các cơ quan nhà nước thuộc cả khối Đảng và khối chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã.
 
98% văn bản trao đổi qua mạng điện tử
 
Theo ngành chức năng tỉnh, 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước đến nay đã được trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 
 
Cùng đó, toàn bộ các sở, ban, ngành của tỉnh đã thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương qua trục liên thông văn bản (gồm trục quốc gia và trục nội tỉnh). Riêng trục nội tỉnh, đã kết nối hệ thống văn bản điện tử từ UBND tỉnh, đến sở, ban, ngành, đến cấp huyện và xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tổng cộng hệ thống này đang kết nối 840 cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả việc liên thông, gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Nhờ vậy, đến nay trên 98% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo dạng văn bản điện tử.
 
Để thuận tiện cho người dùng trên trục liên thông, tỉnh đến nay đã cung cấp trên 6.540 tài khoản thư điện tử công vụ cho các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến cấp xã.
 
Đến nay, toàn bộ các đơn vị nhà nước trong tỉnh gồm 20 sở, ban, ngành, 12 huyện, thành phố và 142 xã, phường, thị trấn đều triển khai hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có áp dụng dịch vụ công trực tuyến (toàn tỉnh hiện có 1.975 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.502 thủ tục, cấp huyện 327 thủ tục và cấp xã 146 thủ tục). Trong năm 2019, hệ thống một cửa điện tử trong toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 491.498 hồ sơ, trong đó có 429 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và có 5.317 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4.
 
Tỉnh đến nay đã tích hợp cổng thông tin điện tử khối Đảng và khối chính quyền, đồng thời tích hợp liên thông với 64 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện cùng các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các trang thông tin này đều cập nhật TTHC đã được chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu trên cổng và công khai hóa số TTHC này cho người dân và doanh nghiệp. 
 
Tỉnh trong thời gian vừa qua đã công khai đường dây nóng và chuyên mục hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên trang mạng các sở, ban, ngành, xây dựng chuyên mục hỏi đáp trực tuyến “Tiếp nhận - trả lời góp ý” và chuyên mục này hoạt động tất cả các ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp phản ánh; đăng tải kịp thời phản hồi phúc đáp của các cơ quan địa phương về việc giải quyết các thông tin phản ánh.
 
Theo UBND tỉnh, trong giai đoạn 2021-2030, Lâm Đồng sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT của tỉnh, trong đó tập trung xây dựng thành công chính quyền điện tử Lâm Đồng; đồng thời, tiếp tục triển khai các dự án thành phần để xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. Tỉnh cũng sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông đến các vùng sâu, vùng xa, phục vụ nhu cầu xã hội và công tác điều hành lãnh đạo của chính quyền.
 
Để thực hiện được mục tiêu này, Lâm Đồng sẽ xây dựng và ban hành chính sách nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội, từ ngân sách lẫn từ xã hội để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư cho các dự án cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, tạo nền móng cho việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
 
GIA KHÁNH(baolamdong.vn)