27-8-2020, 9:53 GMT+7

Huyện Bảo Lâm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hội nhập

 Huyện Bảo Lâm hiện có 18 hợp tác xã và 14 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.


Song song với việc phát triển HTX, tổ hợp tác, huyện đã phê duyệt danh mục ngành nghề ưu tiên hỗ trợ và triển khai các bước để hỗ trợ chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Đồng thời triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đối với Bơ 034, bơ Booth, macca. Thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 120 triệu đồng/ha . Thời gian tới, huyện Bảo Lâm tiếp tục chú trọng việc liên kết hợp tác trong sản xuất nông nghiệp để tạo nên chuỗi giá trị, thúc đẩy kinh tế hợp tác và vai trò của người nông dân, áp dụng khoa học kỹ thuật làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp để cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập và đủ điều kiện tham gia các thị trường quốc tế nhằm xây dựng Bảo Lâm trở thành huyện NTM, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại và là một trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.


Bích Thảo (lamdongtv.vn)