11-12-2019, 9:30 GMT+7

Lạc Dương: Nhiều dấu ấn trong cải cách thủ tục hành chính

 Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, ngay từ đầu năm UBND huyện Lạc Dương đã xây dựng và ban hành các văn bản để thực hiện công tác chỉ đạo điều hành lĩnh vực CCHC trên địa bàn huyện và được Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách, bố trí công chức chuyên trách tại Phòng Nội vụ. 
 
Người dân đến giải quyết công việc tại bộ phận một cửa của thị trấn Lạc Dương. Ảnh: H.My
Người dân đến giải quyết công việc tại bộ phận một cửa của thị trấn Lạc Dương. Ảnh: H.My
 
Đến nay huyện đã thực hiện 7/7 nội dung tuyên truyền theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức về CCHC của cán bộ trong các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. Đặc biệt, tạo sự chuyển biến lề lối làm việc, phân định rõ trách nhiệm của cá nhân, của người đứng đầu và của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. 
 
Huyện cũng đã tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định, áp dụng thực hiện thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố. Hiện nay, UBND huyện đã thực hiện công khai công bố 290 thủ tục hành chính cấp huyện, 144 bộ thủ tục hành chính cấp xã đúng quy định tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trang thông tin điện tử của huyện. 
 
UBND hai cấp thường xuyên kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Theo số liệu thống kê của Phòng Nội vụ huyện, hiện nay UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã thực hiện 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên 95% thủ tục hành chính được giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử. 
 
Kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa điện tử năm 2019 của huyện đạt 98,8% ở cấp huyện, cấp xã đạt 99,7% thủ tục hành chính trước thời hạn và đúng hạn. 
 
Từ đó, tạo sự chuyển biến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc, tạo thuận lợi cho các tổ chức và công dân trong giao dịch, hạn chế được các biểu hiện tiêu cực. 
 
Hiện nay, huyện Lạc Dương có 13 phòng ban chuyên môn, 6 đơn vị cấp xã, 5 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và 20 đơn vị sự nghiệp giáo dục. Các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đã xây dựng được quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, qua đó đã hạn chế sự chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ. UBND huyện đã giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019 gồm 91 chỉ tiêu tại 13 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Năm 2019 UBND huyện đã tinh giản 1 công chức hành chính và 16 viên chức đơn vị sự nghiệp. Tháng 11 vừa qua, UBND huyện đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã và có 18 người trúng tuyển. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Tính đến hết tháng 11/2019, tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức 100%; tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức là 100%; tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn quy định đạt 100%; tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của cán bộ cấp xã là 100%, công chức cấp xã là 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đạt 100%. Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương cơ bản đã được sắp xếp lại, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, giảm phiền hà cho dân; thực hiện giải quyết hồ sơ theo đúng qui định, đảm bảo thời gian.
 
Từ đầu năm, UBND huyện Lạc Dương đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice, triển khai hệ thống một cửa điện tử hiện đại cho các xã phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. Đến nay phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice đã được áp dụng từ cấp huyện, cấp xã, liên thông Huyện ủy và Mặt trận, các đoàn thể, qua đó tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong phát hành văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số. 100% văn bản đi, văn bản đến được xử lý thông qua phần mềm điện tử eOffice (ngoại trừ văn bản mật); trên 97% văn bản điện tử chuyển qua trục kết nối liên thông với các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Hiện tại 95% số lượng các cơ quan sử dụng thường xuyên chữ ký số. Từ đầu năm 2019 đến nay, số văn bản đi tại UBND huyện đã áp dụng chữ ký số là 3.534/4.028 văn bản đi (gồm công văn, báo cáo, kế hoạch, tờ trình, giấy mời, quyết định), đạt 88%. Các giải pháp về tin học hóa nền hành chính, cải cách phương thức, lề lối làm việc được chú trọng, tăng cường thúc đẩy hiệu quả thực hiện chủ trương hiện đại hóa nền hành chính.
 
 Ngoài ra, UBND huyện Lạc Dương cũng đã triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Hiện nay có 290 bộ TTHC cấp huyện và 144 bộ TTHC triển khai trực tuyến; trong đó cấp huyện có 240 bộ TTHC cấp độ 2; 43 bộ TTHC mức độ 3 và 7 bộ TTHC mức độ 4; cấp xã là 144 bộ TTHC ở cấp độ 2. 
 
Việc kiểm tra thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính được huyện Lạc Dương triển khai thường xuyên, đến nay đã kiểm tra 8 đơn vị, đạt 100% theo kế hoạch, đảm bảo việc thực hiện chế độ công vụ theo quy định. 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,772