5-4-2021, 9:49 GMT+7

Lâm Đồng có trên 10.500 doanh nghiệp

 Theo UBND tỉnh, trong quý I năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 317 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 3.576,2 tỷ đồng, tăng 24,3% về số doanh nghiệp và tăng 104,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó có tới 200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 30 doanh nghiệp giải thể; đồng thời cũng có 142 doanh nghiệp hoạt động trở lại... Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10.550 doanh nghiệp còn pháp nhân với số vốn đăng ký 119.383 tỷ đồng.
 
Mặt khác, cũng trong quý I/2021, toàn tỉnh có 7 dự án, trong đó 1 dự án vốn FDI được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 617,5 tỷ đồng, quy mô diện tích 32,6 ha.
 
Được biết, nếu so với cùng kỳ năm 2020, số dự án giảm 22,2% - tương đương giảm 2 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư giảm 75,4% - tương đương giảm 1.896,6 tỷ đồng, quy mô diện tích giảm 33,9% - giảm 16,7 ha.
 
XUÂN TRUNG
http://baolamdong.vn/