9-1-2020, 10:16 GMT+7

Lâm Đồng đầu tư 42 tỷ đồng phát triển vùng DTTS

 Ông Phan Văn Đa - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân tộc và sơ kết 5 năm thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025

 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và thành viên ban chỉ đạo 498 của 53 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng quan tâm triển khai có hiệu quả, trong đó, tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đối với người nghèo, người DTTS, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cụ thể, tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi 135 năm 2019 là trên 42 tỷ đồng, trong đó phân bổ hơn 31 tỷ đồng nhằm thực hiện 114 công trình, cơ sở hạ tầng, các công trình thủy lợi thiết yếu; hỗ trợ 7,7 tỷ đồng cho trên 920 hộ DTTS phát triển kinh tế. Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020, các địa phương đã tiến hành hỗ trợ chuyển đổi nghề với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 110 hộ, mua 80 bồn chứa nước…
Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 480 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và hòa giải cơ sở. Trong năm 2019, 4.800 lượt học sinh sinh viên được hỗ trợ học phí, học bổng với tổng giá trị là 11,2 tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện hiện Đề án Giảm thiếu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025, qua khảo sát cho thấy tỉnh Lâm Đồng còn trên 710 trường hợp tảo hôn, 27 cặp hôn nhân cận huyết thống; 27 xã, vùng dân tộc thiểu số có nguy cơ xảy ra tình trạng tạo hôn và hôn nhân cận huyết thông tỷ lệ cao cần đặc biệt quan tâm. Hiện nay, bên cạnh việc phát 51.000 tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thì việc xây dựng 8 mô hình điểm về thay đổi nhận thức, hành vì của vị thành niên là DTTS, học sinh cũng được nhân rộng. Đội ngũ cán bộ cấp huyện và cấp xã tham gia thực hiện đề án được tập huấn, hướng dẫn về kĩ năng tuyên truyền, vận động thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả trên, việc thực hiện công tác dân tộc trong đó có việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại tỉnh Lâm Đồng đôi lúc, đôi nơi còn chưa sâu sát và toàn diện. Ngoài ra, kết cấu hạ tầng kĩ thuật nhiều nơi chưa đáp ứng như cầu phát triển sàn xuất và lưu thông hàng hóa, tỷ lệ hộ nghèo DTTS còn cao so với mức bình quân chung toàn tỉnh, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép còn diễn biến phức tạp…
Trong năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng từ 2-3%, giảm số xã, thôn đồng bào khó khăn, các địa phương tỉnh LÂm Đồng xác định huy động nhiều nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách trong đó ưu tiên đầu tư phát triên cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất ổn định; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; thường xuyên tồ chức bồi dưỡng tập huấn kiến thức giảm thiểu tình trạng tảo hơn và hôn nhân cận huyết thống cho các cán bộ tuyên truyền, trường thôn, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo vùng DTTS./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,333