22-7-2021, 11:51 GMT+7

Lâm Đồng phát triển gần 5.400 ha cây trồng VietGAP

 Ngành nông nghiệp tỉnh cho biết đến cuối tháng 6/2021, toàn tỉnh đang phát triển gần 5.400 ha diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

 

Trong đó, cây rau chiếm nhiều diện tích VietGAP nhất với hơn 3.100 ha, tiếp theo cây ăn quả hơn 1.000 ha; còn lại diện tích chè gần 535 ha, lúa hơn 430 ha, cà phê 255 ha, dược liệu hơn 46 ha, tiêu khoảng 03 ha.  Cùng với đó, toàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển 149 chuỗi liên kết trồng trọt trên tổng diện tích hơn 24.400 ha, thu hút tổng số trên 14.300 nông hộ tham gia. Đáng kể, diện tích nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh đã tăng lên 61.159 ha, trong đó có 1.000 ha diện tích ứng dụng IoT, tập trung trên 5 vùng sản xuất trọng điểm trên địa bàn./. 

http://lamdongtv.vn/