1-11-2019, 10:27 GMT+7

Lâm Đồng rà soát các thủ tục hành chính chồng chéo

 Nhằm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cũng như góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương

 

tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là rà soát lại các thủ tục hành chính chồng chéo, không phù hợp.  

 
Bên cạnh việc triển khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật, trong những năm gần đây, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chú trọng công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác theo dõi, rà soát lại các thủ tục hành chính không phù hợp, chồng chéo giữa các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt trên các nhóm lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xây dựng, công thương, tài chính, khoa học, tài nguyên, môi trường, lao động, văn hóa, giáo dục để kịp thời phát hiện những quy định về thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính không cần thiết nhằm kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một cách phù hợp.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 1.400 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh trên 1.000 thủ tục, riêng cấp huyện và xã gần 400 thủ tục. Hầu hết các thủ tục hành chính đều được công bố công khai trên trang thông tin điện tử, đồng thời niêm yết tại các bộ phận tiếp nhận, hồ sơ trả kết quả của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm vững và thực hiện theo đúng quy định./.


(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,772