30-8-2021, 14:15 GMT+7

Mục tiêu tăng 380 hợp tác xã đến năm 2030

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa vừa ký Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo quyết định, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 6 liên HTX (tăng 3 liên HTX so với năm 2020), 804 HTX (tăng 380 HTX so với năm 2020) và 584 tổ hợp tác (tăng 200 tổ hợp tác so với năm 2020); tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt 70% trở lên, không còn HTX tồn tại hình thức; 100% cán bộ quản lý HTX được qua các lớp bồi dưỡng kiến thức về HTX và pháp luật liên quan; có trên 200 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; có trên 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, HTX có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong khu vực kinh tế tập thể tăng 10 - 15%/năm.
 
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, nhiều nhóm giải pháp cũng đã được đưa ra trong chiến lược. Theo đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với HTX...
 
TRỊNH CHU
http://baolamdong.vn/