25-5-2021, 9:13 GMT+7

Những kết quả tích cực sau 5 năm tăng cường cải cách hành chính

 Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn hiệu quả; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; xây dựng các cấp chính quyền trong sạch vững mạnh, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Lâm Đồng những năm qua đã tăng dần lên trong bảng xếp hạng hằng năm.
 
Bài 1: Tăng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hằng năm
 
Tính trong 4 năm, từ năm 2016 đến 2019, Lâm Đồng đã tăng được 8 bậc trong bảng chỉ số CCHC các tỉnh, thành, ngành trong nước. 
 
Tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND thành phố Đà Lạt
Tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND thành phố Đà Lạt
Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, để tiếp tục triển khai công tác CCHC cho giai đoạn 2011- 2020 theo tinh thần của Chính phủ, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 28/12/2015), đồng thời cùng tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm. 
 
Trọng tâm của các kế hoạch này là việc đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, thân thiện,... tạo động lực thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạch tranh cấp tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đến nay, việc giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tỉnh đã được thực hiện tại tất cả các sở, ban, ngành, 12/12 huyện, thành phố và 142/142 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 
 
Về cơ bản, số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo 100%; quá trình giải quyết TTHC của tất cả các đơn vị đều được theo dõi đầy đủ bằng giấy biên nhận hồ sơ, sổ tiếp nhận và trả kết quả, phiếu theo dõi quá trình giải quyết. 
 
Đồng thời, toàn bộ 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong tỉnh đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống một cửa điện tử, đảm bảo nâng cao chất lượng trong giải quyết TTHC. Trong giải quyết TTHC tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt cao; đối với những hồ sơ trễ hạn, các cơ quan, địa phương đều thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định.
 
Cùng đó, hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn xác định cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CCHC đơn vị mình; từng bước đưa nhiệm vụ đi vào nề nếp, về cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đề ra. Tính đến cuối năm 2020, tổng số TTHC của Lâm Đồng gồm 1.973 thủ tục. 
 
Tính đến cuối năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt 37 quyết định về quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh thuộc tất cả các lĩnh vực. Tỉnh cũng tăng cường rà soát các TTHC, xây dựng lại danh mục chuẩn hóa quy trình giải quyết để tích hợp 148 dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2020, Lâm Đồng đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến 276 thủ tục ở mức độ 3; 190 thủ tục ở mức độ 4.
 
Để công khai TTHC, toàn bộ các quyết định công bố và TTHC của UBND tỉnh đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (lamdong.gov.vn), trang điện tử của các sở, ban, ngành và của địa phương; đồng thời, cũng được niêm yết bằng bản giấy ở vị trí thuận lợi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Sau khi công bố, các TTHC đều được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (thutuchanhchinh.vn) và thực hiện liên kết với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để công khai, phục vụ việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu tìm hiểu và thực hiện TTHC.
 
Lâm Đồng cũng thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng 10/2018; tỉnh cũng ban hành đề án kiện toàn bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.
 
Với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong công cuộc CCHC mà đặc biệt là cải cách TTHC nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; Lâm Đồng đã tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án Cổng dịch vụ công Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019. 
 
Theo đó, tỉnh đã nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao như: rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC đối với tất cả các lĩnh vực và cập nhật thường xuyên trên hệ thống một cửa điện tử và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Lâm Đồng đã ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2019. Trong đó, tỉnh đã chuyển giao 10 lĩnh vực đối với cấp tỉnh thực hiện thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 5 lĩnh vực cấp huyện thực hiện tại bộ phận một cửa của 4 đơn vị gồm Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà và tất cả lĩnh vực đối với cấp xã.
 
Sau hơn 6 tháng thực hiện thí điểm chuyển giao khi các sở, ngành, các huyện, thành được chọn thí điểm thực hiện đạt kết quả tốt, Lâm Đồng đã tiếp tục triển khai rộng rãi đến các sở, ngành, các huyện, thành và đến cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 
 
Tỉnh yêu cầu các cấp cần rà soát, đề xuất danh sách những TTHC thực hiện chuyển giao cho Bưu điện. Trong tháng 2/2020, Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 607/KH-UBND giao Bưu điện thực hiện ký hợp đồng về việc chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các sở có TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa.
 
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là việc thúc đẩy giải quyết TTHC nên chỉ số CCHC của tỉnh đã tăng dần qua các năm. Trong năm 2016 Lâm Đồng đạt 70,17 điểm, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành; năm 2017 Lâm Đồng đạt 73,99 điểm, cũng xếp thứ 48/63 tỉnh, thành. Nhưng đến năm 2018, Lâm Đồng dần nhích lên khi đạt được 73,90 điểm, xếp thứ 47/63 tỉnh, thành và đến 2019, Lâm Đồng đạt 80,66 điểm, tăng 7 bậc, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành.
 
Bài 2: Phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt
 
GIA KHÁNH
http://baolamdong.vn/