27-7-2021, 9:8 GMT+7

Nuôi 800 con bò thịt cao sản gắn với tiêu thụ sản phẩm

 Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng vừa đề xuất trong quý 3/2021 lựa chọn ký hợp đồng nhà thầu trong thời gian 60 ngày mua 27 con bê giống lai, tổng giá trị hơn 430 triệu đồng. Đây là một hợp phần của Dự án nuôi 700 - 800 con bò thịt cao sản giai đoạn năm 2020 - 2022, triển khai địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh.
 
Theo đó, Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh bò thịt xã Hòa Ninh, Di Linh tổ chức liên kết 60 hộ dân ở các địa bàn nói trên để chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô 700 - 800 con bò thịt cao sản, 150 con bò giống, đạt tổng sản lượng thịt 180 tấn/năm. 
 
Tổng kinh phí thực hiện Dự án cả giai đoạn 2020 - 2022 hơn 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 980 triệu đồng; vốn đối ứng của hợp tác xã hơn 570 triệu đồng...
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/