1-9-2020, 14:2 GMT+7

Phải tạo động lực trong phát triển, quan tâm đến hạnh phúc của người dân

 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm và 10 năm (2015-2020 và 2010-2020) đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất là nhìn nhận lại những gì đã làm được trong 5 năm, 10 năm qua; để chuẩn bị xây dựng kế hoạch trong thời gian sắp tới nhanh hơn và mạnh hơn, vượt qua thách thức, tận dụng được các cơ hội phát triển đất nước và địa phương.

Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển KT-XH phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa...

Đó là những yêu cầu chủ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng, tại Hội nghị Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng miền Trung và Tây Nguyên, vừa được tổ chức trực tuyến giữa Bộ KH-ĐT và 19 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bộ trưởng nhắc nhở các địa phương, bên cạnh việc tập trung thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải ngân vốn đầu tư công...; cần phải tận dụng quyết liệt mọi nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, duy trì sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới... 
 
Những nội dung chủ yếu tổng kết kế hoạch 5 năm, 10 năm và chuẩn bị kế hoạch phát triển KT-XH trong thời gian sắp tới phải được xây dựng dựa trên nhận thức đúng đắn về tiềm năng, vai trò, lợi thế và hạn chế của các địa phương, nhằm: Đánh giá khách quan, toàn diện, hiệu quả tình hình KT-XH 5 năm, 10 năm; Nêu bật những khó khăn, vướng mắc liên quan đến những vấn đề của công tác kế hoạch - đầu tư, như quy hoạch, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, ODA, hợp tác...; Dự kiến được kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 phải đảm bảo sự nhất quán, có kế thừa; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực, không để lãng phí, tràn lan... 
 
Đồng thời, kế hoạch phát triển KT-XH phải bám sát các định hướng được xây dựng trong các văn kiện đại hội Đảng các cấp... Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và hướng tới người dân; vì dân là gốc của quá trình phát triển, nên xây dựng kế hoạch đầu tư phải tạo động lực trong phát triển, quan tâm đến chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội, phải tạo ra hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa... 
 
Bộ trưởng lưu ý, khi xây dựng kế hoạch 2021-2025 và năm 2021, các địa phương phải xác định được mình đang ở đâu trong vùng và sẽ phát triển theo hướng nào, chứ không phải chỉ đối phó với điều kiện hiện tại và đặt ra chỉ tiêu là tăng trưởng bao nhiêu % so với cùng kỳ một cách an toàn mà không có đột phá...; cần phải có tư duy táo bạo, phải có hành động quyết liệt; phải nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế mới, quan tâm ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; quy hoạch phát triển đô thị gắn với giải quyết các vấn đề của đô thị thông minh, như giao thông, quy hoạch, xây dựng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để có môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư...
 
Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung vào các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng ít đất, sử dụng ít lao động; nhưng có đóng góp cao, tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ; không nhất thiết phải đẩy mạnh tăng năng suất khi không phát triển được nông nghiệp chế biến, để dư thừa nguyên liệu; không lấy mục tiêu công nghệ cao khi công nghệ cao chỉ đẩy mạnh tăng năng suất chứ không đẩy mạnh giá trị... Chú trọng tăng nguồn thu ngân sách từ nguồn lực sản xuất, chứ không phải trông chờ vào việc bán đất.
 
Về kế hoạch đầu tư công 2021-2025 và năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhắc nhở, phải bám vào các tiêu chí của Quốc hội, Luật đầu tư công, các quy định của Chính phủ và Bộ KH-ĐT; phải lựa chọn đầu tư thông minh, đầu tư vào cái này nhưng phải thúc đẩy được cái kia, không đầu tư dàn trải... Xác định rõ mục tiêu và các thứ tự ưu tiên, đầu tư có tác động lan tỏa trong toàn vùng, đầu tư chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, phòng chống thiên tai, gắn với quy hoạch của vùng, của tỉnh...
 
Vốn ODA là vốn vay không còn ưu đãi như trước, điều kiện khắt khe, giải ngân chậm... nên phải trân trọng; kiên quyết không dùng vốn ODA để thực hiện các dự án có thể huy động xã hội hóa; quan tâm ưu tiên các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hạ tầng dân cư... Ưu tiên huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, để vượt qua khó khăn, giúp giải quyết việc làm, tạo thu nhập, góp phần tăng trưởng gắn với liên kết vùng, đầu tư vùng hiệu quả hơn.
 
LÊ HOA(baolamdong.vn)