25-5-2021, 9:20 GMT+7

Phấn đấu đến năm 2025, Lâm Đồng là tỉnh phát triển khá của cả nước

 Ngày 24/5, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Chương trình hành động số 10 về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
 
Chương trình hành động nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp bền vững, toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao. Phát triển công nghiệp có chọn lọc. Phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc.…
 
Phấn đấu đến năm 2025, Lâm Đồng là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; tự cân đối được ngân sách và có điều tiết nộp ngân sách Trung ương. Đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 
 
Chương trình hành động cũng nêu rõ, Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và các công trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời, đạt mức trung bình và cao hơn so với định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước.

http://baolamdong.vn/