30-7-2021, 10:28 GMT+7

Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA). Theo đó, VCA là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan kinh tế tập thể, hợp tác xã tự nguyện tham gia (thành viên).
 

VCA có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, chịu trách nhiệm đề xuất, kiến nghị tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan phát triển kinh tế tập thể; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác...

https://nhandan.vn/