31-5-2021, 11:32 GMT+7

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử

 Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử như: Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7, để có thể tiếp nhận đề nghị gia hạn của người nộp thuế thông qua phương thức điện tử. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng khuyến khích người nộp thuế tăng cường sử dụng các phương thức giao dịch điện tử khi tiến hành các thủ tục về thuế với cơ quan thuế.
 
Cục Thuế Lâm Đồng cập nhật các hướng dẫn trên các nền tảng xã hội, khuyến khích NNT giao dịch bằng phương thức điện tử
Cục Thuế Lâm Đồng cập nhật các hướng dẫn trên các nền tảng xã hội, khuyến khích NNT giao dịch bằng phương thức điện tử
Nhanh chóng cập nhật các ứng dụng này, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã hướng dẫn người nộp thuế (NNT) lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021 một cách nhanh chóng, kịp thời. Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử như: Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7 để có thể tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của NNT thông qua phương thức điện tử.
 
Theo đó, ngoài hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu điện thì NNT có thể đăng nhập vào cổng điện tử của cơ quan thuế để thực hiện việc lập và gửi giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp NNT là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế thì NNT cũng có thể đăng ký tài khoản và gửi giấy đề nghị gia hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
Để hạn chế sai sót dẫn đến phải nộp lại giấy đề nghị gia hạn, NNT cần khai chính xác các chỉ tiêu trên giấy đề nghị gia hạn năm 2021. Để việc gửi giấy đề nghị gia hạn đúng theo quy định, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế kê khai chính xác các thông tin trên giấy đề nghị gia hạn năm 2021. Đối với thông tin về cơ quan thuế, NNT ghi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh.
 
Theo đó, các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04] cần kê khai đầy đủ thông tin tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của NNT; chỉ tiêu [05], [06] kê khai đầy đủ thông tin tên, mã số thuế của đại lý thuế; chỉ tiêu [07] phải tích chọn các loại thuế đề nghị gia hạn và được gia hạn theo quy định tại nghị định, bao gồm: Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức; thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức; thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; tiền thuê đất (cụ thể khu đất thuê).
 
Riêng chỉ tiêu [08], NNT phải tích chọn trường hợp được gia hạn. Tại mục I đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, người nộp thuế lựa chọn gia hạn theo trường hợp này phải chọn cụ thể người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp siêu nhỏ và kê khai đầy đủ thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, năm liền kề theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP là năm 2020. Nếu tại thời điểm gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2020 do áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch, thì sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính năm 2019.
 
Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT, hoặc khai thuế TNDN riêng và đề nghị gia hạn theo trường hợp là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, thì thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn lấy theo thông tin của doanh nghiệp, tổ chức chủ quản.
 
Tại mục II theo lĩnh vực hoạt động, NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. NNT là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
 
Hiện tại, công tác kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao: Doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng đạt 99,8%; chứng từ nộp thuế điện tử 99,99%; tiền nộp thuế điện tử 95,28%; hoàn thuế điện tử 100%.
 
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý NNT, liệt kê chi tiết thông tin về từng khu đất thuê thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuê đất bao gồm: Cơ quan thuế quản lý khu đất, là cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền thuê đất; tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị xã; địa chỉ chi tiết của khu đất; số thông báo nộp tiền thuê đất là số thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế; trong đó, NNT lưu ý nhập riêng phần số và phần ký hiệu. Thời hạn NNT gửi đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.
 
Để tạo thuận lợi tối đa cho NNT thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành hướng dẫn rõ trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong việc hỗ trợ NNT thực hiện gia hạn nộp thuế.
 
D.THƯƠNG
http://baolamdong.vn/