27-10-2021, 9:52 GMT+7

Tái canh gần 6.500 ha cà phê

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến tháng 10/2021, Lâm Đồng đã thực hiện chuyển đổi giống cây trồng đạt diện tích 18.944,9 ha. Trong đó, diện tích chuyển đổi lớn nhất là tái canh, ghép cải tạo cà phê 6.425,9 ha, chủ yếu trên các diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp. Tái canh điều 85 ha, chuyển đổi 2.832 ha điều sang cây trồng khác, chủ yếu là cây ăn trái; chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 2.247 ha và chuyển đổi trên cây trồng khác 7.355 ha. Ngành nông nghiệp xác định các diện tích nông nghiệp canh tác kém hiệu quả, cho thu nhập thấp dưới 50 triệu đồng/ha/năm sẽ tiếp tục được chuyển đổi sang các cây trồng cho thu nhập cao hơn.

http://baolamdong.vn/