19-4-2021, 10:1 GMT+7

Tái canh gần 73.130 ha cà phê

 Thống kê giai đoạn năm 2013 -  2020, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tái canh hơn 73.130 ha cà phê. Trong đó, trồng tái canh hơn 37.964 ha, ghép cải tạo 35.165 ha.

 
Các nguồn kinh phí tái canh cà phê gồm: vốn đầu tư (hơn 9.308 tỷ đồng), vốn vay tín dụng (gần 955,5 tỷ đồng), vốn ngân sách hỗ trợ (gần 17,7 tỷ đồng).
 
Riêng trong năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng trồng tái canh cà phê vối (3.951 ha), cà phê chè (407 ha), ghép cải tạo (gần 3.130 ha).
 
Kết quả tái canh đã tăng năng suất cà phê từ 26,1 tạ/ha năm 2012 tăng lên 31,9 tạ/ha vào năm 2020. Đặc biệt có nhiều mô hình đạt năng suất lên đến 7-8 tấn/ha/năm.
 
Bước vào mùa mưa năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tái canh, ghép cải tạo để đạt tổng diện tích 5.220 ha cà phê theo kế hoạch. 
 
VŨ VĂN (Báo Lâm Đồng)