23-6-2021, 15:57 GMT+7

Tăng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 30%

 Tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu .

 


 
Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tăng tối thiểu 30% kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính môi trường điện tử.Trong đó, sẽ hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và đất đai với hệ thống thông tin giải quyết  thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh  phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính  tại bộ phận một cửa  cấp xã. Đồng thời, tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 50% bộ phận một cửa cấp huyện và 30%  bộ phận một cửa cấp xã. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính  được luân chuyển trong nội bộ cơ quan. 

Thông qua, đề án nhằm để đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính  gắn với số hóa và sử dụng kết quả hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp  số trong xây dựng chính phủ  số, nền kinh tế, xã hội số./.  

http://lamdongtv.vn/