7-9-2020, 10:44 GMT+7

Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế

 Các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Trong 5 năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh Lâm đồng, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Ngày 8/9, Lâm Đồng sẽ tổ chức Đại Hội thi đua yêu nước lần thứ 6 giai đoạn 2020-2025. Sau đây là thành tích nổi bật trong phong trào thi đua trên Lĩnh vực kinh tế.

- Toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu cúa Nghị quyết Đại hội Đáng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 145  ngày 11/12/2015 cua Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong đó:
-Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn bình quân 5 năm 2016 -2020 đạt 8%
-GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, từ 46 triệu đông năm 2015 lên 71 triệu đồng năm 2020, đạt mục tiêu đề ra và cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô GRDP tăng 1,6 lần, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên. Năng suất lao động tăng rõ nét, đạt 112 triệu đồng/lao động/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng dịch vụ tăng từ 33,1% năm 2015 lên 40,4% năm 2020; nông, lâm, thủy sản giảm từ 49.4% năm 2015 xuống còn 40.3% năm 2020; công nghiệp - xây dựng tăng từ 17,5% năm 2015 lên 19.3% năm 2020
-Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm 2016 – 2020 ước đạt 35.689 tỷ đồng , tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nuóc bình quân tăng 13% (Nghị quyết 10 đến 12%)
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm bình quân bằng 36 % GDP của giai đoạn 2016 – 2020.
Hữu Phúc(lamdongtv.vn)