29-9-2020, 8:53 GMT+7

Thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

 Nhiệm kỳ 2016 - 2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm, năng động, sáng tạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới. Trong các chương trình thời sự, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị và các bạn những thành tựu mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Sau đây là những thành tựu về mặt kinh tế.


Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên theo hướng bền vững. 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao, bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 8,0%. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 5,0%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 7,6%, khu vực dịch vụ tăng 11,2%.
- Quy mô GRDP tăng 1,6 lần; năng suất lao động tăng rõ nét, đạt 112,2 triệu đồng/lao động/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, từ 46 triệu đồng năm 2015 lên 71 triệu đồng năm 2020, đạt mục tiêu đề ra và cao hơn bình quân chung cả nước.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng dịch vụ tăng từ 33,1% năm 2015 lên 40,4% năm 2020; nông, lâm, thủy sản giảm từ 49,4% năm 2015 xuống còn 40,3% năm 2020; công nghiệp - xây dựng tăng từ 17,5% năm 2015 lên 19,3% năm 2020
 
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả vượt bậc. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp gấp 1,3 lần so với 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5%. Giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đạt 180 triệu đồng/ha, tăng 33,6 triệu đồng/ha so với năm 2015 (NQ 180 triệu đồng/ha); tiếp tục khẳng định thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; có 10 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp công nghệ cao và 165 chuỗi liên kết với 200 doanh nghiệp, hợp tác xã và 17.000 hộ dân.


Về Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 383.960 ha, tăng 11,7% so với năm 2015; diện tích cây trồng được tưới 167.000 ha, bằng 65% diện tích cần tưới, tăng 6,5% so với năm 2015; chuyển đổi 13.000 ha cây trồng, tái canh cải tạo trên 69.000 ha cà phê; năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng tăng 25 - 30%, lợi nhuận đạt trên 30% doanh thu.
 
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ có bước phát triển mạnh với diện tích sản xuất đạt 60.200 ha, chiếm 20% diện tích đất canh tác, tăng 16.996 ha so với năm 2015; toàn tỉnh có 07 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp; xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông,…


Về Chăn nuôi, thủy sản tiếp tục phát triển khá, chất lượng con giống và sản phẩm chăn nuôi được nâng cao; phát triển chăn nuôi tập trung gắn với an toàn sinh học, chuyên môn hóa trong chăm sóc, quản lý dịch bệnh; tỷ lệ giống lai, giống ngoại chiếm trên 95% tổng đàn lợn, trên 75% tổng đàn bò. Năm 2020, quy mô đàn bò đạt 115.800 con, tăng 35,5% so với năm 2015; trong đó, đàn bò sữa 23.400 con, tăng 36%; đàn gia cầm 8,2 triệu con, tăng 83,6%; đàn lợn 416.500 con, tăng 9,2%. Nghề trồng dâu nuôi tằm được khôi phục và phát triển mạnh với trên 7.000 ha, sản lượng kén tằm đạt 11.500 tấn, tăng 7.300 tấn so với năm 2015; cá nước lạnh sản lượng đạt khoảng 1.000 tấn, tăng 28%...
Về lâm nghiệp: Trong 5 năm, trồng hơn 11.544 ha rừng, 1,47 triệu cây phân tán, trồng xen cây lâm nghiệp trên 2.655 ha; giao khoán quản lý bảo vệ 434.053 ha rừng, chiếm tỷ lệ 80,8% diện tích rừng hiện có; giải tỏa được 1.200 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, trồng lại rừng sau giải tỏa 879 ha, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 52,5% năm 2015 lên 55% năm 2020....
Hoàng Phúc(lamdongtv.vn)