13-5-2021, 10:5 GMT+7

Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021

 Không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
 
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 tháng 5 năm 2021. 
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021. 
 
UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết. 

http://baolamdong.vn/