9-6-2020, 10:13 GMT+7

Thu, chi ngân sách tăng so với cùng kỳ

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 đạt 501,1 tỷ đồng; trong đó: thuế, phí, lệ phí 323 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 3.834,4 tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ; trong đó: thuế, phí, lệ phí 2.131,7 tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương tháng 5 đạt 993,9 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 9.400,3 tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5 đạt 1.041,5 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 6.317 tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,821