11-12-2020, 16:21 GMT+7

Thu hoạch hoa đạt giá trị đến 3 tỷ đồng/ha/năm

 Thống kê trong 3 năm qua, bình quân giá trị thu hoạch trên 5 làng hoa ở Đà Lạt đạt từ 1-1,2 tỷ đồng/ha/năm, đặc biệt nhiều mô hình trồng hoa lily, địa lan thu hoạch lên đến 2,5-3 tỷ đồng/ha/năm. 
 
Đến nay tổng diện tích canh tác hoa tại 5 làng hoa Đà Lạt khoảng 664 ha. Trong đó, gồm: Làng hoa Xuân Thành (196 ha); Làng hoa Vạn Thành (192 ha); Làng hoa Thái Phiên (149 ha); Làng hoa Đa Thiện (87 ha) và Làng hoa Hà Đông (40 ha).  
 
Trong đó, chiếm tỷ lệ 95% diện tích sản xuất theo các tiêu chí ứng dụng công nghệ cao như: sử dụng nhà kính, nhà lưới; giống mới kháng sâu bệnh; tưới tự động; cơ giới hóa khâu làm đất; tự động và bán tự động phun thuốc phòng trừ dịch bệnh…
 
Đáng kể tại Làng hoa Đa Thiện có 2 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao là Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt và Công ty TNHH Dalat Hasfarm.