14-6-2021, 10:45 GMT+7

Thực hiện 5 dự án khuyến nông

 Theo kế hoạch và nhiệm vụ đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phê duyệt, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng triển khai 5 dự án khuyến nông trong năm 2021. 
 
Trong đó, địa bàn thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc thực hiện lần lượt 2 dự án sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc, liên kết theo chuỗi giá trị với quy mô 10 ha và trồng mới, trồng thâm canh 8,5 ha diện tích dâu để nuôi tằm thương phẩm bền vững quy mô 420 vòng. 
 
Tiếp theo, tại huyện Đơn Dương xây dựng 1 dự án sản xuất 200 tấn phân hữu cơ bằng chế phẩm sinh học Biotech Japan EM từ phụ phẩm trồng trọt, quy mô sản xuất 11 ha bắp cải.
 
 Hai dự án còn lại với 50 ha sản xuất điều bền vững tại huyện Cát Tiên và 20 ha trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê ở huyện Di Linh, huyện Lâm Hà…

http://baolamdong.vn/