1-7-2021, 14:41 GMT+7

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cuộc vận động đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, phân phối, dịch vụ nhận thức đầy đủ, tích cực hơn trong tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, chú trọng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. 
 
Tuy nhiên, một số nơi chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác thông tin, tuyên truyền có lúc chưa đồng bộ, chưa sâu rộng và thường xuyên, liên tục. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều mặt hạn chế. Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” chưa nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu Nhân dân vùng sâu, vùng xa; việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế…
 
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tiễn ở các địa phương, cơ sở và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động ở các cấp, ngành, địa phương và đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động gắn với trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên.
 
Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa trong tỉnh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý kịp thời các vi phạm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng, có biện pháp cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công.
 
Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động của cấp cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, từ đó tự giác, hưởng ứng tham gia thực hiện Cuộc vận động, góp phần hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trao đổi, chia sẻ thông tin, huy động và sử dụng các nguồn lực; khơi dậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nhân của tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động; tham gia sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm đặc hữu, sản phẩm OCOP của tỉnh. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp những nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của Nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân… nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và tạo động lực mạnh mẽ trong xã hội. Gắn phong trào thi đua của tổ chức mình với việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Kịp thời phát hiện, giới thiệu để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động…
 
http://baolamdong.vn/