15-7-2021, 23:10 GMT+7

TP Đà Lạt đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa hành chính

 Phòng Nội vụ Đà Lạt cho biết: Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa hành chính trên địa bàn, xây dựng chính quyền điện tử .

 


 
Theo Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025, đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong năm 2021.Một trong những điểm nổi bật trong cải cách hành chính của Đà Lạt những năm gần đây - đó chính là việc không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn cũng như trong quản lý và điều hành của thành phố. Đà Lạt đang tích cực vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong giải quyết hồ sơ. Hiện thành phố đang giải quyết 51 thủ tục hành chính mức độ 3 và 18 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 4 trên hệ thống một cửa điện tử; duy trì việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

6 tháng đầu năm 2021 đã có gần 200 người dân và tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát kết quả giải quyết TTHC về địa chỉ thường trú của mình. Thời gian tới, thành phố Đà Lạt tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận và giải quyết TTHC, đặc biệt là khai thác hiệu quả hệ thống văn phòng điện tử, một cửa điện tử, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số, ứng dụng Đà Lạt trực tuyến; triển khai thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC và đính kèm kết quả giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định.

http://lamdongtv.vn/