13-11-2020, 10:4 GMT+7

Trên 1.347 tỷ đồng thu ngân sách từ đất và tài nguyên

 Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, tính đến gần hết tháng 10/2020, Lâm Đồng đã thu ngân sách được 1.347,2 tỷ đồng từ đất và các nguồn tài nguyên trên đất.

Trong số tiền thu ngân sách trên, có 1.163,2 tỷ đồng thu từ tiền sử dụng đất (đạt 126,6% kế hoạch so với chỉ tiêu đặt ra của tỉnh) và từ thu tiền thuê đất 119 tỷ đồng (đạt trên 36% so với chỉ tiêu).

Số tiền thu còn lại gồm 23,8 tỷ đồng từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 41,2 tỷ đồng từ thu tiền cấp quyền tài nguyên nước.


(http://baolamdong.vn/)