10-3-2021, 9:49 GMT+7

Trên 98% mẫu nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

Với mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đảm bảo mục tiêu chung của toàn ngành nông nghiệp về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn  tỉnh năm 2021.
 

 
Trong đó đảm bảo có trên 98% số mẫu nông sản được phân tích chất lượng đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Vận động ít nhất 6.000 hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ký cam kết về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; phát triển thêm 20 chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nâng tổng số chuỗi an toàn tỉnh đạt 185 chuỗi với trên 18.000 hộ tham gia, tăng 10% so với năm 2020, diện tích liên kết đạt 28.900 ha, sản lượng đạt trên 400.000 tấn; sản ; lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng đạt trên 2,2 triệu tấn, chiếm tỷ lệ 50% tổng sản lượng nông sản của tỉnh; tỷ lệ nông sản rau hoa, trái cây qua sơ chế, chế biến đạt 67%, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch còn dưới 15%; tỷ lệ nông sản được kiểm soát, giám sát về chất lượng đạt 50% tổng sản lượng nông sản toàn tỉnh, trong đó nông sản qua chuỗi đạt 100%./. 

http://lamdongtv.vn/