4-6-2021, 10:36 GMT+7

Triển khai 6 hạng mục cơ cấu lại ngành nông nghiệp

 UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định phân bổ 15.390 triệu đồng kinh phí triển khai 6 hạng mục cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn. 
 
Trong đó, hạng mục cơ cấu lại sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả về chuyển đổi, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ phát triển lúa chất lượng cao, nhập khẩu mua bản quyền giống... với tổng kinh phí 4.700 triệu đồng. 
 
Tiếp theo, với 4.490 triệu đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, cơ giới hóa sản xuất, đánh giá công nhận các vùng, hợp tác xã, doanh nghiệp công nghệ cao, xây dựng mô hình sản xuất bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. 
 
Các hạng mục còn lại gồm: Phát triển và xây dựng nông thôn mới (2.150 triệu đồng); thủy lợi nước sạch (700 triệu đồng); xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu (800 triệu đồng); nâng cao năng lực quản lý nhà nước (1.700 triệu đồng); tổ chức thực hiện (850 triệu đồng).
 
http://baolamdong.vn/