13-10-2021, 11:30 GMT+7

Vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Lâm Đồng được phát huy mạnh mẽ

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp được ban hành; cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và có những đóng góp quan trọng, tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua. 
 
Chương trình đối thoại và tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2021)
Tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu năm 2021
• TẠO ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT, KINH DOANH BÌNH ĐẲNG VÀ THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN
 
Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quan tâm hơn trong công tác chỉ đạo, tham mưu bổ sung, sửa đổi, ban hành các văn bản giảm bớt các thủ tục hành chính, xây dựng hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp ngày càng ý thức hơn về tinh thần tự tôn dân tộc, về vai trò, trách nhiệm xã hội của mình; khẳng định vai trò là lực lượng chủ yếu đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước.
 
Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế thuận lợi: Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư..., góp phần giảm thời gian đăng ký kinh doanh; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở tất cả các sở, ngành liên quan đến doanh nghiệp; tổ chức các hội nghị, hội thảo đầu tư, thu hút đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử; thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm minh bạch giữa cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức với doanh nghiệp, doanh nhân; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp về cơ chế chính sách; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp...
 
UBND tỉnh đã công khai, minh bạch các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới; các chương trình, dự án liên quan, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để cho doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận bình đẳng. Có các chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở nông thôn phát triển. Thành lập các Ban chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ giúp việc; tổ hỗ trợ khởi nghiệp…; thành lập các quỹ hỗ trợ tín dụng, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo… nhằm hỗ trợ lãi suất vay cho các doanh nghiệp thấp hơn lãi suất vay của các ngân hàng thương mại. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều chính sách, quy định để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. 
 
Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng quan tâm, chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng: kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp luật về nội dung các Hiệp định thương mại Việt Nam ký kết với các nước trên thế giới (các chính sách pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế, các kiến thức về WTO, FTA... truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quyền sở hữu công nghiệp trí tuệ, xây dựng thương hiệu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ 4.0 …) cho hàng ngàn lượt doanh nhân, doanh nghiệp tham gia. 
 
Tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu năm 2021
Chương trình đối thoại và tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2021)
 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN 
 
Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 7.034 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 68,5% tổng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Năm 2020, có 1.342 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 97,93% so với năm 2011, vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp là 10 tỷ đồng, tăng 129,88% so với năm 2011. Số dự án FDI đến nay là 101 dự án còn hiệu lực, vốn đăng ký 548,7 triệu USD, vốn thực hiện 431,377 USD. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2020 có 49 dự án được cấp, với vốn đầu tư thực hiện tăng 36,93% so với giai đoạn trước. Trong giai đoạn 2011 - 2021, tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, bình quân tổng sản phẩm trong nước (GRDP-giá SS 2010) tăng 6,70%. 
 
Chính những nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động, tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong những kết quả nêu trên. Với nhiều loại hình doanh nghiệp mới được thành lập, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng quy trình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hướng đến sự phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương trong sản xuất các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Những điểm tích cực này đã giúp cho doanh nghiệp, doanh nhân Lâm Đồng tăng về số lượng, vốn đăng ký, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội, tăng ngân sách cho địa phương và ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực trên lĩnh vực kinh tế tỉnh.
 
Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh cũng đã tích cực tham gia và thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, nhất là vấn đề an sinh xã hội, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng nhiều công trình do các doanh nghiệp tài trợ và giúp đỡ. 
 
Hằng năm, tỉnh định kỳ tổ chức gặp mặt, tôn vinh, biểu dương doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) gắn với việc biểu dương, khen thưởng đối với các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội. Bình quân mỗi năm có trên 58 lượt doanh nhân, doanh nghiệp được Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Chính sự ghi nhận, biểu dương kịp thời này đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng nỗ lực hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
NGỌC BÍCH
http://baolamdong.vn/