21-9-2020, 9:47 GMT+7

Vốn đầu tư toàn xã hội 8 tháng đầu năm tăng 27,33%


 

Đường giao thông ở huyện Lạc Dương được nâng cấp khang trang


Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 1.540,4 tỷ đồng, chiếm 91,2% trong tổng vốn, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 695,7 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 294,1 tỷ đồng; vốn từ xổ số kiến thiết đạt 405,7 tỷ đồng và nguồn vốn khác đạt 70,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện đạt 148,7 tỷ đồng, chiếm 8,8% trong tổng vốn; trong đó, vốn cân đối ngân sách huyện đạt 97,6 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 34,9 tỷ đồng…
 
Từ các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, trong 8 tháng đầu năm 2020, nhiều công trình, dự án tiếp tục được thực hiện. Trong đó, phần lớn nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông đô thị và giao thông nông thôn; công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; sửa chữa, xây dựng các trường học, trạm y tế, xây dựng nông thôn mới… tại các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc.
THANH HỒNG(baolamdong.vn)