Thông tư Số: 76/2014/TT-BTC, ngày 16 tháng 6 năm 2014, của Bộ Tài Chính.

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Video
.
.

Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Nội dung nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất được ban hành như sau.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm ..

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nội dung quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản ..

Thông Tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các nội dung cơ bản của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành...

Quảng cáo
Hits count: 33,831,372