• Luật đầu tư

    Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài
  • Luật Đất Đai Số: 45/2013/QH13

    Quy định về chế độ sở hữu đất đai,quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất và quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử ..
Video
.
.
Quảng cáo
Hits count: 33,831,353