27-5-2020, 19:46 GMT+7
STT
SỐ / KÝ HIỆU
TRÍCH YẾU
NGÀY BAN HÀNH
CƠ QUAN BAN HÀNH
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
1
41/NQ-CP
Nghị quyết ban hành về việc gia hạn thời hạn nộp thuế va thuế đất
09/4/2020
Chính Phủ
2
42/NQ-CP
Về việc các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
09/4/2020
Chính Phủ
3
2054/KH-UBND 
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;
09/4/2020
UBND tỉnh Lâm Đồng
4
1379/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp – nông nghiệp Tân phú, huyện Đức Trọng
25/6/2019
UBND tỉnh Lâm Đồng
5
1130/QĐ-UBND 
Ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
31/5/2016
UBNDtỉnh Lâm Đồng
19-2018/NQ-CP
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lục cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
15/5/2018
Chính Phủ
 
 
 
 
 
 
Video
.
.
.
.
gold-view