27-1-2021, 10:35 GMT+7
TT
SỐ / KÝ HIỆU
TRÍCH YẾU
NGÀY BAN HÀNH
CƠ QUAN BAN HÀNH
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
1
41/NQ-CP
Nghị quyết ban hành về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và thuế đất
09/4/2020
Chính Phủ
2
42/NQ-CP
Về việc các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
09/4/2020
Chính Phủ
3
2054/KH-UBND
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;
09/4/2020
UBND tỉnh Lâm Đồng
4
1379/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp – nông nghiệp Tân phú, huyện Đức Trọng
25/6/2019
UBND tỉnh Lâm Đồng
5
1130/QĐ-UBND
Ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
31/5/2016
UBND tỉnh Lâm Đồng
6
19-2018/NQ-CP
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lục cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
15/5/2018
Chính Phủ
7
61/2020/QH14
Luật Đầu tư
17/6/2020
Quốc Hội
8
 
Danh mục ban hành kèm theo Luật Đầu tư
17/6/2020
Quốc Hội
9
59/2020/QH14
Luật Doanh nghiệp
17/6/2020
Quốc Hội
10
8909/BKHĐT-PC
Triển khai thi hành Luật Đầu tư
31/12/2020
Bộ Kế Hoạch & Đầu tư
11
148/2020/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
18/12/2020
Chính Phủ
12
31/2021/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
26/3/2021
Chính Phủ
 
Video
.
.
.
.
gold-view