27-1-2021, 15:22 GMT+7

STT

SỐ / KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1

41/NQ-CP

Nghị quyết ban hành về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và thuế đất

09/4/2020

Chính Phủ

Xem & Tải về

2

42/NQ-CP

Về việc các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

09/4/2020

Chính Phủ

Xem & Tải về

3

2054/KH-UBND

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

09/4/2020

UBND tỉnh Lâm Đồng

Xem & Tải về

4

1379/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp – nông nghiệp Tân phú, huyện Đức Trọng

25/6/2019

UBND tỉnh Lâm Đồng

Xem & Tải về

5

1130/QĐ-UBND

Ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

31/5/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

Xem & Tải về

6

19-2018/NQ-CP

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lục cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

15/5/2018

Chính Phủ

Xem & Tải về

7

61/2020/QH14

Luật Đầu tư

17/6/2020

Quốc Hội

Xem & Tải về

8

 

Danh mục ban hành kèm theo Luật Đầu tư

17/6/2020

Quốc Hội

Xem & Tải về

9

59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp

17/6/2020

Quốc Hội

Xem & Tải về

10

8909/BKHĐT-PC

Triển khai thi hành Luật Đầu tư

31/12/2020

Bộ Kế Hoạch & Đầu tư

 Xem & Tải về

11

148/2020/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

18/12/2020

Chính Phủ

Xem & Tải về

 

Video
.
.
.
.
gold-view